Oppfølging og forløp etter operasjon i tykk-og endetarm

 Alle pasienter med kurative reseksjoner (antatt helbredet ved operasjon) skal kontrolleres 1 måned etter operasjonen.

Pasienter med stadium I sykdom (uansett alder) og pasienter over 80 år skal ikke rutinemessig kontrolleres.

Pasienter under 80 år med stadium II eller III sykdom, og som ut fra allmenntilstand, funksjonsnivå og andre sykdommer kan være aktuelle for operasjon eller annen onkologisk behandling skal følges opp i 5 år, i henhold til skjemaet nedenfor.

Alle pasienter med behov for tiltak rettet mot alvorlige seneffekter knyttet til kreftbehandlingen skal følges.

Systematisk oppfølging skal iverksettes ved utreise eller 1-måneds kontrollen ved sykehusavdelingen, men den videre gjennomføring av kontrollen kan skje i samarbeid mellom sykehuset og fastlegen. Både pasient og fastlege skal få skriftlig kontroll-plan i forbindelse med første kontroll på sykehuset etter en måned.

 

Tid postoperativt  Cancer recti  Cancer coli
1 mnd

CEA

Informasjon om histologifunn

Klinisk status/restituering

 

CEA

Informasjon om histologifunn

Klinisk status/restituering

Henvisning til adjuvant kjemoerapi ved indikasjon dersom dette ikke er gjort

Eventuell funksjonsforstyrrelse følges opp på individuelt nivå


3–6 mnd

Kirurg: Klinisk evaluering mtp funksjon av neo-rectum/LARS og 

funksjon av blære-og seksualfunksjon

Henvisning til relevante spesialister ved behov

Videre oppfølging av behandlingsrelaterte plager på individuelt nivå

Onkolog: Avsluttende kontroll hvis adjuvant kjemoterapi er gitt;

evt.funksjonsforstyrrelser følges opp på individuelt nivå.

6 mnd CEA CEA
12 mnd

CEA

CT lunger/lever/abdomen/bekken

CEA

CT lunger/lever/abdomen

18 mnd CEA CEA
 24 mnd

CEA

CT lunger/lever/abdomen/bekken

 

CEA

CT lunger/lever/abdomen

 30 mnd CEA CEA
 36 mnd  

CEA

CT lunger/lever/abdomen/bekken

 

CEA

CT lunger/lever/abdomen

 60 mnd

CEA

Koloskopi

CEA

Koloskopi

Dersom pasienten har øket risiko for tilbakefall lokalt – for eksempel på grunn av lokalavansert vekst av primærsvulsten, og/eller har øket risiko for fjernspredning med metastaser til lever, lunge, bukhule – vurdert ut fra funn ved operasjonen og i vevsprøver, bør man vurdere å intensivere kontroll-opplegget i forhold til dette generelle skjemaet.