Overlevelse ved testikkelkreft

Cirka 98 % av alle norske pasienter med testikkelkreft blir helbredet. Norge har, sammen med Sverige, de beste overlevelsesresultatene i Europa.

Langtidsutsiktene er avhengig av histologi, sykdomsutbredelse, hvor sykdommen har spredt seg samt tumorstørrelse og nivå av tumormarkører.

Pasienter med non-seminiom utenfor testiklene, beliggende i mediastinum, faller i en dårlig prognosegruppe.

Ved tilbakefall etter tidligere cellegiftbehandling behandles dette med helbredelse som mål, men pasientene har generelt dårlig prognose. 

2-5 % av pasientene med testikkelkreft får i sin levetid ny kreft i motsatt testikkel.

Seminom

Alle pasienter med seminom med spredning har enten god eller intermediær prognose. Seminom har i god prognosegruppe 5 års overlevelse på  86 %, mens i intermediær prognosegruppe har 72 % 5 års overlevelse. Ingen pasienter med seminom klassifiseres i dårlig prognosegruppe.

Non-seminom

Non-seminom i god prognosegruppe har 5 års overlevelse på 92 %. I intermediær prognosegruppe er 5 års overlevelse på 80 %, og i gruppen med dårlig prognose har non-seminom en 5 års overlevelse på 48 %.

 

5 års relativ overlevelse for pasienter med testikkelkreft, i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret