Nedfrysing av sæd

Ved kreftbehandling som kan gjøre mannen infertil (ufruktbar) gir andrologisk labratorium ved Rikshospitalet et tilbud om nedfrysning av sæd. Dette tilbudet gjelder alle pasienter som har en sykdom eller skal gjennomgå en behandling som kan nedsette eller helt ødelegge pasientens fruktbarhet. Målet er å gi pasientene mulighet til å få barn etter endt behandling. Avgjørelsen om lagring treffes av behandlende lege i samråd med ansvarlig overlege ved andrologisk labratorium.

Lagret sæd kan bare brukes til behandling med assistert befruktning av pasientens ektefelle eller partner i stabilt samboerskap (varighet mer enn 2 år).

Bruk av lagret sæd krever pasientens skriftlige samtykke, attestert av institusjonen der behandling med assistert befruktning skal foretas. Samtykke for assistert befruktning må gis særskilt for hver behandlingssyklus (menstruasjonssyklus).

Tilbud om frysing og lagring av sæd gir ingen automatisk rett til behandling med assistert befruktning. Avgjørelse om dette treffes av behandlende lege etter gitte retningslinjer i lov om assistert befruktning.

Pasienten Informeres muntlig og skriftlig og det redegjøres for juridiske forholdsregler.

Det må tas blodprøve for HIV, hepatitt B/C og syfilis for å utelukke at sæden innholder smittestoffer.

Beskrivelse av nedfrysing av sæd

Pasienten kan fryse ned inntil tre prøver. Prøvene bør tas med et par dagers mellomrom, og pasienten bør ikke ha sædavgang mindre enn to døgn før hver prøve.

Sædprøven tas ved masturbasjon, og sæden samles direkte i et urinprøveglass. Det må ikke benyttes kondom da den inneholder sæddrepende stoffer. Prøven må ikke avkjøles, og skal være levert andrologisk laboratorium senest en time etter sædavgang.

Sædprøven blir holdt i en karantenetank inntil HIV- og hepatittsvaret foreligger. Sæden lagres i 10 år med mulighet for forlengelse dersom pasienten ønsker det. Ved fylte 55 år, eller ved dødsfall, vil sæden bli destruert.