Fjerning av lymfeknuter ved hudkreft

Fjerning av lymfeknuter (lymfeknutetoalett) på grunn av spredning fra hudkreft kan være aktuelt i hals, armhule og lyske.

Hvis det er påvist spredning til nærliggende (regionale) lymfeknuter fjernes disse med kirurgi. Ved spredning til lymfeknutene er disse faste eller harde i konsistensen og runde eller lett bulkete i overflaten. Basalcellekarsinom vil i sjeldne tilfeller kunne spre seg til nærliggende lymfeknuter. Både plateepitelkarsinom og Mercelcellekarsinom har en betydelig større tilbøyelighet til denne type spredning.

I noen tilfeller kan det i tillegg være nødvendig med strålebehandling etter operasjonen, for å hindre lokalt tilbakefall. Det kan være ved svulstvekst utenfor lymfekjertelkapsel, ved stor svulstvekst eller ved søl under operasjon.  

Disseksjonsnivåer for lymfeknuter i armhulen.

Disseksjonsnivåer for lymfeknuter i armhulen. Lymfeknutetoalett i armhulen skal innbefatte nivå 1, 2 og 3.

Overflatiske lymfeknuter i lysken.

Overflatiske lymfeknuter i lysken. De overfladiske knutene ligger vesentlig nedenfor lyskebåndet og sprer seg på begge sider av den store overflatiske lårvenen (vena saphena magna).

Beskrivelse av fjerning av lymfeknuter i lysken 

Inngrepet gjøres i narkose. Pasienten ligger i ryggleie under operasjonen. Det legges et snitt i lysken. Lymfeknutene og fettvevet rundt fjernes under ett. Hvis det påvises spredning til lymfeknuter i bekkenet gjøres en utvidet fjerning. Sårhulen skylles og det legges inn et dren, før snittet lukkes lagvis. Drenet beholdes i 5 til 10 dager eller til væskemengden er redusert til 40-50 ml per døgn.

Komplikasjoner etter fjerning av lymfeknuter kan oppstå, som:

  • Ansamling av sårvæske.
  • Nervesmerter og nedsatt funksjon. Vanligvis forbigående.
  • Lymfødem og sårinfeksjoner. Dette oppstår noe hyppigere ved lymfeknutetoalett i lysken.
  • Dyp blodpropp i leggen.

Lymfødem er en alvorlig og varig komplikasjon, og forekommer hos cirka 20 % av pasientene etter lymfeknutetoalett i lysken. Disse pasientene anbefales å ligge med hevet fotende de første tre månedene etter operasjon, og i samme periode bruke elastiske strømper dag og natt. De tre neste månedene kan det gjøres en gradvis avvikling i bruken av strømper.

Fysioterapi

Fysioterapi etter operasjon er viktig for å få pasienten inn i en hensiktsmessig opptreningsprosess. Mange trenger ikke fysioterapi som behandling, men kun informasjon og funksjonsveiledning.

Oncolex, et oppslagsverk skrevet for helsepersonell, viser en autentisk operasjon av fjerning av lymfeknuter i lysken ved hudkreft. Klikk her hvis du vil se video