Medisinsk behandling ved kreft i munnhule

Standardbehandling ved hode- og hals kreft er kirurgi og strålebehandling. Cellegiftbehandling ble tidligere kun brukt som lindrende behandling ved sykdom med tilbakefall. På bakgrunn av dårlige resultater med standard behandling av avansert sykdom lokalt og regionalt, stadium III og IV, har man de seneste tiår innlemmet cellegiftbehandlingen i behandlingsstrategien

Cellegiftbehandling har vært gitt før, samtidig og etter standard behandling. Av disse strategier er det særlig samtidig cellegiftbehandling som har vist overlevelsesgevinst. I overenstemmelse med dette, gis nå rutinemessig ukentlig cisplatin samtidig med strålebehandling hos pasienter yngre enn 70 år med øre-nese- halskreft i stadium III og IV.

Et av de større gjennombrudd er Bonner og medarbeideres studie av strålebehandling pluss cetuximab ved plateepitelkarsinom i hode- og halsregionen. Cetuximab er et monoklonalt antistoff mot epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR). Alle celler har slike vekstfaktorer, men kreftcellene har ofte et økt antall og er derfor mer mottakelig for behandling av cetuximab enn de friske cellene.

Strålebehandling pluss cetuximab økte lokoregional kontroll og reduserte dødeligheten ved lokoregionalt avansert hode- og halskreft i forhold til strålebehandling alene, uten å øke toksisitet. Dette gjaldt primært hyperfraksjonert behandling av kreft i oropharynx (bakerste del av munnhulen). Man vet ikke hvor effektiv denne behandling er i forhold til  strålebehandling og  cisplatin som fremdeles ses på som standard av mange. Det kan imidlertid være et alternativ til pasienter i stadium III og IV eldre enn 70 år.

Cellegift gis fortsatt ved tilbakefall, når kirurgi og stråling ikke er aktuelt. Avhengig av pasientens allmenntilstand gis regimer med enten ett eller flere stoff samtidig.

Det er rapportert at enkelt-stoff behandling med cetuximab var aktiv og godt tolerert hos pasienter med tilbakefall og/eller metastatisk sykdom som hadde progrediert på platinabehandling.