Medisinsk behandling ved kreft i spyttkjertler

På grunn av at spyttkjertelkreft forekommer relativt sjeldent er det få studier vedrørende cellegiftbehandling av spyttkjertelkreft. Det høye antall undergrupper vanskeliggjør tolkningen. Det er lite som tyder på at behandlingen er livsforlengende, målet er derfor lindring av sykdomsrelaterte symptomer.

Behandling bør forbeholdes pasienter med symptomer og/eller rask sykdomsutvikling. Hos pasienter med sykdom som utvikler seg sakte kan man observere, og gjøre seg opp en mening om sykdommens utviklingshastighet. Dette er viktig når man skal vurdere en eventuell effekt av senere behandling.

Det er lite som tyder på at behandling med flere cellegifter samtidig er bedre enn med bare en type cellegift.

Av enstoff-regimer som har vist effekt ved ondartet kjertelsvulst (adenoid cystisk karsinom) kan nevnes mitoxantrone, vinorelbin og epirubicin. Av flerstoffregimer kan nevnes cisplatin-doxorubicin-cyclofosfamid (CAP), med eller uten fluorouracil. Ved flerstoffregimer må man imidlertid være oppmerksom på faren for økt toksisitet. Paclitaxel synes uvirksomt ved adenoid cystisk karsinom, men kan ha en viss aktivitet ved mucoepidermoide karsinomer. Når det gjelder adenokarsinomer har både paclitaxel, vinorelbin og CAP vist seg å ha effekt.
Les mer...