Kirurgisk behandling ved bensarkom

Kirurgiske marginer ved bensarkomer

Bensarkomer må fjernes med en kappe av normalt vev (kirurgisk margin). Skjærer man for nær svulsten, er risikoen for tilbakefall stor. Kirurgisk margin er et uttrykk for hvor stor sikkerhetssone med friskt vev man har med på operasjonspreparatet. Vi måler dette i avstand mellom svulstens ytterkant og sårkanten som består av friskt vev.

Vid eksisjon av svulsten omfatter normalt flere centimeter med friskt vev i alle retninger

Ved marginal eksisjon er hele svulsten fjernet men med en margin som ikke tilfredstiller kravene til vid eksisjon. Det er ved marginal eksisjon liten avstand mellom svulst og friskt vev.

Ved intralesjonell eksisjon fjernes svulsten uten fri margin til omliggende friskt vev.

I dag kan 90–95 % av bensarkomene behandles uten amputasjon. I noen tilfeller kan det likevel bli nødvendig å amputere, oftest fordi tumor har vokst inn i viktige nerver eller blodkar.  Dersom en tumor kan fjernes med vid margin, og funksjonen i arm eller ben kan opprettholdes, forsøkes det i de fleste tilfeller å unngå amputasjon. I slike tilfeller er det behov for avansert rekonstruksjon.

Rekonstruksjoner

Skjelett kan erstattes med eget ben (autograft) tatt fra et annet sted på kroppen. Man kan også bruke skjelettdeler fra benbank (allograft). Hovedmetoden er imidlertid metallproteser. Protesene kan være oppbygd av moduler, slik at en kan bygge opp en protese tilpasset den bendefekten som er oppstått. Det kan ofte være utfordrende å få godt feste for sener og muskelvev til proteser. Proteseoperasjoner krever ofte lang opptrening for å få best mulig funksjon. Hos barn i vekst kan en benytte en voksemodul i protesen, noe som gjør at protesen kan forlenges i takt med barnets naturlige lengdevekst.