På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Pakkeforløp for kreft hos barn

Fra 1. september 2015 ble Pakkeforløp for kreft hos barn innført i helsetjenesten. Pakkeforløpet omfatter kreft hos barn og unge opptil 18 år.

Ved mistanke om kreft vil legen henvise barnet til dette pakkeforløpet. Formålet er å gi forutsigbarhet og trygghet for barnet og pårørende.

Kreft hos barn og unge innbefatter et stort antall kreftformer. I dette pakkeforløpet omtales diagnostikk, utredning og behandling for fire ulike pasientgrupper basert på sykdomstype og lokalisasjon.

De fire sykdomsgruppene som beskrives er:

 • Leukemi (blodkreft)
 • Kreft i hjerne og ryggmarg
 • Lymfekreft på halsen
 • Kreft i thoraxabdomen, skjelett og bløtdeler

Hva er pakkeforløp for kreft?

Pakkeforløpene er nasjonale standardiserte pasientforløp som beskriver organisering av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørende samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider. Forløpstidene i et pakkeforløp beskriver den maksimale tid de ulike faser i forløpet bør ta og angis i kalenderdager. De angitte forløpstidene er ikke en ny pasientrettighet, men skal være normgivende. Det lovmessige grunnlaget er fortsatt pasientrettighetsloven § 2-2 og forskrift om prioritering av helsetjenester.

Pakkeforløpet starter når et helseforetak/sykehus mottar en henvisning med begrunnet mistanke om kreft. Med pakkeforløpet skal du oppleve et godt organisert, helhetlig og forutsigbart forløp uten unødvendig forsinkelse i utredning, diagnostikk, behandling og oppfølging. 

Pakkeforløpet omfatter:

 • utredning
 • initial behandling: Primærbehandling og planlagt etterbehandling, inkludert kirurgi, stråleterapi, medikamentell behandling, aktiv oppfølging/monitorering, symptomlindrende behandling og eventuelt ingen behandling.
 • oppfølging: Oppfølging inkluderer kontroller hos fastlege og/ eller i spesialisthelsetjenesten, samt håndtering av eventuelt tilbakefall.

Pakkeforløpet beskriver også:

 • sykdomsspesifikk rehabilitering
 • symptomlindrende behandling/palliasjon
 • støttebehandling
 • sykepleie

Forløpskoordinator

Alle sykehus som utreder og behandler kreft skal ha forløpskoordinatorer som har tett og løpende kontakt med barnet og pårørende samt involverte instanser. Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet og sammenhengende aktiviteter i hele pakkeforløpet, det vil si utredning, behandling og oppfølging uten unødig ikke- medisinsk begrunnet ventetid. Forløpskoordinatoren kan kontaktes om praktiske spørsmål rundt pakkeforløpet, svar på henvisning, forløpstider og timeavtaler.

Ved første innleggelse får barnet en pasientansvarlig lege og en eller eventuelt flere pasientansvarlig(e) sykepleier(e). Videre samarbeid etableres med fastlegen og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Her etableres en ansvarsgruppe, og en koordinator i kommunalt hjelpeapparat har ansvar for oppfølging mens barnet og familien er hjemme.

Hele pakkeforløpet for kreft hos barn finner du på Helsedirektoratets nettsider.

Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil