Innvendig (endokavitær) strålebehandling ved kreft i spiserør

Endokavitær strålebehandling er innvendig bestråling av kreftsvulster i hulrom i kroppen. Denne behandlingen gis ved kreft i spiserør, uten påvist kreft i magesekken. For å helbrede kreftsykdommen gis endocavitær strålebehandling som tillegg til ekstern (utvendig) strålebehandling. Som lindrende behandling gis endokavitær strålebehandling alene.

Radioaktivt iridium føres med applikator til nøye tilpasset posisjon i spiserøret. Iridiumkilden programmeres til å innta forhåndsdefinerte tidsintervaller i behandlingsområdets (målvolumets) lengde. Doserate og bestrålingstid er således avhengig av iridiumkildens alder, som er 74 dager. Kilden skiftes ut hver 3. måned. Det oppnås høy stråledose i svulstvevet, med liten strålebelastning i kroppen for øvrig.

Effekt av endokavitær teknikk kommer noe senere enn ved stenting, men gir for de fleste en bedring av svelgeevnen som varer resten av pasientens levetid. Stentnedleggelse kan likevel bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Forberedelser

Ut fra endoskopisk beskrivelse av tumor og bildediagnostikk i form av CT defineres behandlingsområdet (målvolumet) som 1 cm dyp fra spiserørslimhinnen, og som endoskopisk tumorlengde pluss 1 cm i retning mot hodet (kranialt) og 1 cm i motsatt retning (kaudalt).

Pasienten er fastende behandlingsdagen på grunn av sedasjon.

Gjennomføring

Endokavitær strålebehandling gjøres i to seanser. Første seanse gjøres på en endoskopistue. Tumors øvre og nedre grense lokaliseres ved hjelp av gastroskop og gjennomlysning. Det legges ned en hul applikator i spiserøret med plass for en radioaktiv iridiumkilde. Umiddelbart flyttes pasienten i uendret leie til stråleterapiavdelingen for andre seanse. 

  • Iridiumkilden programmeres til posisjoner og tidsrom slik at det avsettes en jevn dose i tumors lengde, pluss 1 cm i retning mot hodet (kranialt) og 1 cm i motsatt retning (kaudalt).
  • Hver strålebehandling varer i 5–10 minutter avhengig av bestrålingsvolumets lengde, og iridiumkildens alder.

Endokavitær strålebehandling

Behandlingen gis med 8 Gy per fraksjon. Ved helbredende behandling gis én fraksjon én uke etter avsluttet ekstern strålebehandling. Ved lindrende behandling gis tre fraksjoner med én ukes mellomrom, eller 2 fraksjoner som tillegg til ekstern strålebehandling.

Oppfølging

Oppfølging skjer ved pasientens lokalsykehus, med individuelt tilpassede mellomrom.

Tidlige følger som kan oppstå etter endokavitær stråling er svelgeproblemer og smerter.

Senfølger som kan oppstå er sykelig nydannelse av bindevev (fibrose). Bindevevet i spiserøret blir hardt med arrdanning. Oppfølging etter strålebehandling er derfor viktig for å kunne vurdere hvem som har behov for stent.