På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Opptrening og rehabilitering etter kreftbehandling

Etter langvarig kreftbehandling kan det være en stor utfordring å komme tilbake til dagliglivet og leve videre på en meningsfull og god måte. Mange sliter med ettervirkninger av behandlingen så som redusert allmenntilstand, økt trettbarhet og i blant fysiske handikap.

Helsepersonell vil, i samråd med deg, vurdere behovet for rehabiliteringstiltak og være behjelpelig med å finne frem til egnet hjelp. Det kan også gjøres i samråd med fastlegen din, som ofte kjenner best til de lokale rehabiliteringstilbudene.

Fysioterapi

Fysioterapi er en del av den medisinske behandlingen og rehabiliteringsprosessen. Fysioterapeuten kan bidra med å forebygge og lindre plager og funksjonsvansker som følge av sykdommen eller behandlingen.

Fysioterapeutene undersøker, vurderer, veileder og behandler pasienter i nært samarbeid med leger og annet helsepersonell. I dialog med pasienten avgjøres den enkeltes behov for fysioterapi. Det kan være:

 • Funksjonstrening/opptrening
 • Lymfeødemvurdering/behandling
 • Lungefysioterapi
 • Smertebehandling, avspenning, massasje
 • Tilrettelegge treningsprogram og tilpasse/veilede i bruk av hjelpemidler
 • Veiledning og informasjon

Ergoterapi

Ergoterapeutene gir deg råd og veiledning og bistår til utprøvning og eventuell anskaffelse av tekniske hjelpemidler, hvis kreftsykdommen har ført til nedsatt fysisk funksjon.

Rehabiliteringsinstitusjoner

Rundt om i landet finnes det en rekke opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner. De tar imot pasienter med ulike diagnoser, og noen har spesialisert seg på tilbud til kreftpasienter. Spesialsykehuset for rehabilitering Avd. Stavern og Kristiansand er en del av Oslo universitetssykehus HF og kan tilby rehabilitering/ opptrening for kreftpasienter med spesielle behov. Trivselsanlegget ved Radiumhospitalet tilbyr også opptrening for kreftpasienter.

Institusjonene legger primært vekt på fysisk opptrening individuelt og i gruppe og mange har svømmebasseng. Noen har tilbud om støttesamtaler med psykiatrisk sykepleier og legekonsultasjon. Mange har fritidstilbud i form av turgåing, utflukter, temakvelder etc. De fleste institusjoner legger stor vekt på kost og kan tilby spesielle dietter.

For å benytte disse tilbudene bør en i utgangspunktet være selvhjulpen, men noen steder kan en få hjelp med påkledning, vask/dusj og bespisning. Det må undersøkes med det enkelte sted, hvilke muligheter de har til å være behjelpelige.

Søknad om opphold formidles gjennom fastlegen eller fra sykehus. For hver helseregion finnes egne søknadsskjemaer som ligger på internett.

Hver helseregion har sine institusjoner som fortrinnsvis skal brukes for kreftpasienter. Det er pasientens tilhørighet/ hjemmeadresse som er avgjørende for valg av institusjon. 

Institusjonene tilbyr opphold på inntil 4 uker, noe som i enkelte tilfeller kan utvides. Pasienten betaler en egenandel.

Helseregionen dekker transportutgifter til nærmeste institusjon som har ledig plass.

Det er anledning til å ta med ledsager som da må betale full pris for oppholdet.

Mer informasjon kan fåes på helseregionenes nettsider www.rehabinfo.no .

Montebello-Senteret

Montebello–Senteret (MBS) ligger i Mesnali ved Lillehammer. Det er et landsdekkende informasjons- og kurssenter for kreftrammede og deres pårørende. Senteret ble etablert i 1990 og drives i dag som en egen stiftelse med faglig forankring i Radiumhospitalet.

Montebello-Senteret er et senter for kunnskapsformidling om kreft og kreftbehandling,  psykiske reaksjoner på alvorlig sykdom og mestring av endret livssituasjon. Gruppesamtaler og sosialt samvær gir rom for erfaringsutveksling og refleksjon. Kursene vektlegger betydningen av fysisk aktivitet og ernæring.

Montebello-Senteret tilbyr ukekurs:

 • Diagnosekurs er tilpasset den enkelte diagnose.
 • Temakurs fokuserer på felles problemstillinger som for eksempel samliv, fysisk aktivitet og ernæring.
 • Familiekursener tilrettelagt for hele familien. Dette er kurs enten for barnefamilier der en av foreldrene er kreftrammet eller kurs for kreftsyke barn og unge med familie.
 • Rekreasjonskurs legger vekt på ulike aktiviteter, ro og hvile.
 • Egne kurs for ungdom.
 • Behandlingskurs er for de som har utviklet lymfødem etter kreftbehandling.

Montebello–Senterets målsetning er å gi deltakerne mulighet for nye perspektiver og bidra til kontroll over eget liv. Kursene strekker seg vanligvis over en uke.