Utskriftsdato (13.7.2024)

Overlevelse ved non-Hodgkin lymfom

Ved non-Hodgkin lymfom har leveutsiktene ikke bedret seg tilsvarende som for Hodgkin lymfom. Overlevelsen er litt bedre for kvinner enn for menn (60 % mot 55 % i live etter 5 år) og er i betydelig grad avhengig av stadium, histologi og alder. Det har dog vært en positiv tendens for de fleste undergruppene.

Prognostiske faktorer ved aggressive non-Hodgkin lymfomer

International prognostic index (IPI) for aggressive non-Hodkin lymfomer er basert på funn fra et internasjonalt samarbeid mellom flere sentre i mange land med hensyn til å finne pålitelige prognostiske faktorer. Det ble påvist 5 uavhengige negative prognostiske faktorer:

  • Alder > 60 år
  • LDH forhøyet
  • > 1 ekstranodal affeksjon
  • WHO status 2–4
  • Stadium III/IV

Avhengig av antall risikofaktorer (0–5) deler modellen pasientene inn i 4 risikokategorier med betydelig forskjell i prognose (0–1,2,3,4–5).

Ved alder < 60 år benytter man en såkalt aldersjustert IPI der følgende 3 faktorer har en uavhengig negativ prognostisk verdi:

  • LDH forhøyet
  • WHO status 2–4
  • Stadium III/IV

Det er viktig å merke seg at 5-års overlevelse ikke er ensbetydende med helbredelse for indolente lymfomer, overlevelseskurven "flater" ikke ut. Det forventes en fortsatt svak bedring i overlevelse i de nærmeste år.

Median overlevelse for indolente lymfomer er 9 år, mens den for aggressive lymfomer er på 4 år.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med Non-Hodgkin lymfom, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret