På kreftlex.no bruker vi informasjonskapsler for samle inn nettstatisikk for å forbedre nettsiden og måle hvor godt den fungerer. Ved å benytte kreftlex.no godkjenner du dette.

Skriv ut

Behandling ved Hodgkin lymfom

Ved Hodgkin lymfom helbredes nærmere 90 % av pasientene. Kombinasjonskurene med cellegift har markant bedret overlevelsen. De siste ti årene er også antistoffbehandlingen rituximab blitt sentral i behandlingen av noen typer av Hodgkin lymfom. Kortikosteroider som dexametason og prednisolon brukes også i mange behandlingsopplegg.

Behandlingen av klassisk Hodgkin lymfom og nodulær lymfocyttrik Hodgkin lymfom er noe forskjellig. 

Tidligere ble det gitt mest strålebehandling ved begrenset sykdom. Det ga mange langtidsbivirkninger. I dag brukes cellegiftbehandling kombineres med strålebehandling med mindre strålefelt og lavere doser. Ved Hodgkin lymfom i stadium III og IV gis cellegiftbehandling.

Det er viktig at behandlingen kan følge de oppsatte intervallene. Klarer man ikke å opprettholde intervallene, for eksempel som følge av nøytropeni, er det aktuelt å gi benmargsstimulerende vekstfaktor (G-CSF), slik at benmargen kommer seg opp på et akseptabelt nivå før hver planlagte cellegiftkur.

Kirurgi er sjelden aktuelt ved Hodgkin lymfom.

Helbredelse er fortsatt mulig etter første tilbakefall, og i noen tilfeller også ved senere tilbakefall. Prognosen er bedre desto lengre tid etter primærbehandlingen tilbakefallet oppstår. Ved tilbakefall utenfor strålebehandlet område der strålebehandling er gitt som eneste behandling primært, er prognosen nesten like god som på diagnosetidspunktet. Det er viktig at strålebehandlingens plass ved tilbakefall og alltid blir vurdert før cellegiftbehandling settes i gang.

PET-CT undersøkelse

Det understrekes at man bør benytte PET-CT undersøkelse hovedsaklig for pasienter der resultatet vil få behandlingsmessige konsekvenser. Nyere studier ved både aggressivt non-Hodgkin lymfom og Hodgkin lymfom viser ar PET utført etter 2 til 4 cellegiftkurer er en god metode for å måle effekt av behandlingen og at pasienter som ikke oppnår negativ PET har større fare for forverring av sykdommen eller tilbakefall. Det er derimot enda ikke godt dokumentert at man ved å endre behandlingen basert på en tidlig PET-undersøkelse kan bedre prognosen til pasientene, selv om dette virker sannsynlig. En mulig konsekvens av positiv PET etter 2 til 4 kurer ville være å endre til en annen kur, deretter høste stamceller og la pasienten gjennomgå høydosebendling (HMAS).

Hjerte-, lunge- og nyrefunksjonsundersøkelser

Pasienter som skal gjennomgå belastende cellegift- og/eller strålebehandling, bør få undersøkt funksjonen til organer som er utsatt før behandlingsstart. Aktuelle problemstillinger der funksjonsundersøkelser er aktuelt er

  • Lungefunksjonsundersøkelse (spirometri) før full ABVD cellegiftbehandling (bleomycin er lungetoksisk i høye doser)
  • Hjertefunksjonsundersøkelse (MUGA scintigrafi eller ekko-doppler undersøkelse) hos eldre pasienter før CHOP cellegiftbehandling (doxorubicin er hjertetoksisk i høye doser)
  • Nyreundersøkelse før strålebehandling mot bakre bukvegg der deler av nyrene kommer med i strålefeltet.

Eksplorativ laparotomi

Eksplorativ laparotomi vil si at kirurgen åpner buken i en undersøkende hensikt. Dette gjøres der utredningen har gitt tvilsom sykdomsstatus, og der en avklaring av dette vil få vesentlige konsekvenser for behandlingen.

Endoskopi

Endoskopi utføres ved affesjon av Waldeyers ring og ved primær ekstranodal sykdom med sikker eller mistenkt sykdom i mage/tarmkanalen. Øvre endoskopi bør i tillegg vurderes utført ved mantellcellelymfom og marginalsonelymfomer uansett lokalisasjon og stadium, i hvert fall om de har symptomer fra øvre del av mage/tarmkanalen.

Øre-/nese-/halsområdet

Øre/nese/hals-undersøkelse gjøres ved affeksjon av lymfeknuter på hals og øre-/nese-/halsområdet.

Tannlege

Pasienter som skal strålebehandles mot munnhule eller gjennomgå cellegiftbehandling som forventes å kunne gi alvorlig benmargssuppresjon bør undersøkes av tannlege med tanke på sanering av infeksjonsfoci. Pasientene skal samtidig instrueres og gis råd vedrørende tannhygiene.

Nedfrysning av sæd

Menn som skal ha cellegift- eller strålebehandling under mellomgulvet, må informeres om mulighetene for nedfrysning av sæd.

Nedfrysning av eggstokkvev

Nedfrysning av eggstokkvev anses fortsatt som utprøvende. Kun noen få barn er født på verdensbasis etter reimplantasjon av ovarialvev.

Undersøkelser før og under behandling
Informasjonen du finner i Kreftlex er utelukkende av generell karakter og erstatter ikke kontakt med, eller undersøkelse og behandling hos, autorisert helsepersonell.
Institutt for kreftgenetikk og informatikk © 2024
Lag en lenke til Kreftlex fra din mobil