Overlevelse ved Hodkin lymfom

Overlevelsen ved Hodgkin lymfom (HL) har bedret seg betydelig gjennom de siste 50 år. Dette skyldes effektive cellegiftregimer og bedret bruk av strålebehandling, men også en mer fullstendig utredning slik at pasientene kommer i riktig behandlingskategori.

Prognostiske faktorer

Basert på data fra flere studier er følgende risikofaktorer av prognostisk ugunstig betydning ved begrenset sykdom (stadium I-IIA):

 • SR over 50
 • Mer enn 2 lymfeknutestasjoner involvert
 • Sykdom under diafragma (med unntak av ensidig lyskeaffeksjon)
 • Lymfocyttfattig histologi
 • Bulky sykdom (diameter mer eller lik 10 cm)

Basert på en multisenterstudie på prognostiske variabler hos pasienter som har fått «state of the art» cellegiftbehandling har det vært mulig å påvise følgende syv faktorer som uavhengige ugunstige prognostiske faktorer i multivariatanalyse ved utbredt sykdom (stadium IIB-IV). International Prognostic Score (IPS)

 • Alder > 45 år
 • Albumin ≤ 40 g/l
 • Hemoglobin < 10,5 g/dl
 • Menn (mot kvinner)
 • Stadium IV
 • Leukocytose < 16 x 109/l
 • Lymfopeni < 0,6 x 109/l

De ulike risikofaktorene har tilnærmet like stor betydning, og man kan derfor legge sammen faktorene.

Les mer...

Ved Hodgkin lymfom er leveutsiktene i dag gode med en samlet 5-års overlevelse på nærmere 90 %, og bedre for pasienter under 60 år. Det er ingen forskjell i overlevelse mellom ulike histologiske undergrupper eller for kvinner sammenliknet med menn.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med Hodgkin lymfom, i prosent etter diagnoseperiode 1983–2022.
Kilde: Kreftregisteret