Medisinsk behandling ved lungekreft

Cellegiftbehandling er i dag en sentral behandlingsmetode både ved småcellet lungekreft og ikke-småcellet lungekreft.

  • Småcellet lungekreft er mer følsom for cellegift enn ikke-småcellet, og cellegift er ofte førstevalg, enten i kombinasjon med strålebehandling (begrenset sykdom) eller alene (utbredt sykdom).
  • Ved ikke-småcellet lungekreft er behandling med cellegift alene aktuelt ved sykdom som har spredt seg. Ved stadium II og III kan supplerende cellegiftbehandling gis etter operasjon, eller i kombinasjon med strålebehandling. 

Både ved småcellet og ikke-småcellet lungekreft er platinabaserte kombinasjonsbehandlinger aktuelle.

  • Ved småcellet lungekreft gis ofte etoposid sammen med cisplatin, både ved begrenset og utbredt sykdom.
  • Ved ikke-småcellet lungekreft gis cisplatin sammen med vinorelbin som tilleggsbehandling til kirurgi. Platinabasert cellegift brukes også som førstevalg i kombinasjon med strålebehandling med helbredende hensikt, eller ved utbredt sykdom hos pasienter uten EGFR-mutasjon.

Ved ikke-småcellet lungekreft med spredning vil en rekke lindrende behandlingsopplegg være aktuelle, og effektmessig likeverdige. Bivirkningsprofil er som regel det eneste som skiller, og i Norge er vanligvis kombinasjonen karboplatin/vinorelbin førstevalg.

Tyrosin kinasehemmere kan gis til pasienter som har ikke-småcellet lungekreft i et fremskredent stadium, der det er påvist at kreftcellene har mutasjoner i EGFR genet i svulsten. Det kan forskrives som innledende eller senere behandling, samt der tidligere kjemoterapi ikke har hjulpet i å stabilisere sykdommen.

Ved dårlig effekt av førstelinjebehandling ved ikke-småcellet (ikke-plateepitelkarsinom), kan enkeltbehandling med docetaxel, eventuelt pemetrexed, forsøkes.

Hos pasienter med påvist aktiverende mutasjon i EGFR-genet er erlotinib (tyrosinkinasehemmer), gefitinib (tyrosinkinasehemmer) eller afatinib førstevalg ved  sykdom med spredning. Andre tilsvarende stoffer er i ulike utprøvningsfaser, og det vil være aktuelt å inkludere pasienter i studier med disse. Ved påvist translokasjon i ALK-genet, er ALK-hemmende behandling aktuelt ved sykdomsforverring etter førstelinjes standard cytostatikabehandling. Crizotinib er godkjent i denne situasjonen, men også her pågår det kliniske studier som pasienter kan vurderes inkludert i.

Les mer...