Overlevelse ved hudkreft (non melanom)

Basalcellekarsinom

Basalcellekarsinom har en overlevelsesrate på over 90 % med moderne behandling, selv om flere behandlingsmodaliteter må benyttes. Problemet er imidlertid at nye lesjoner i huden har en tendens til å dukke opp over tid, slik at man trenger gjentatte behandlinger. Dette gjelder spesielt de arvelige formene og immunsupprimerte pasienter.

Plateepitelkarsinom

For plateepitelkarsinom vil resultatene også være gode ved lokalisert sykdom, men risikoen for spredning gjennom lymfe- og blodsystemet er høyere. Ved spredning via blodsystemet er sykdommen i prinsippet ikke mulig å helbrede.

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med plateepitelkarsinom i hud, i prosent etter diagnoseperiode 1981–2020.
Kilde: Kreftregisteret