Utskriftsdato (23.9.2020)

Overlevelse ved brystkreft

Overlevelsen ved  brystkreft har blitt gradvis bedre, og andelen kvinner som er i live 5 år etter å ha blitt diagnostisert med brystkreft har økt kraftig.

Prognosen ved brystkreft er sterkt avhengig av hvilket stadium sykdommen er i ved diagnosetidspunkt, som igjen kan påvirkes av tidlig diagnostikk. Resultater fra det norske mammografiscreeningprogrammet viser at de som møtte til screening hadde en 43% lavere brystkreftdødelighet enn de som ikke møtte.  

Ved utgangen av 2018 var det 49.344 personer som hadde blitt friske av eller levde med brystkreft, mot 34.719 personer i 2008. Dette er en økning på over 14000 personer.

Det er kjent at brystkreftpasienter har en overdødelighet i mer enn 20 år etter at diagnosen er stillet. Ett år etter operasjon er 97,8 % i live. Etter 15 år er 76,1 % i live. Man ser ennå ikke effekten av supplerende behandling av aromatasehemmere til postmenopausaletrastuzumab til HER2-positive eller bruken av taxaner.

 

 

5-års relativ overlevelse for pasienter med brystkreft i prosent etter stadium og diagnoseperiode 1979–2018
Kilde: Kreftregisteret