Utskriftsdato (14.6.2024)

Oppfølging ved akutt leukemi hos barn

I starten vil hovedfokus med kontrollene være oppdagelse av et eventuelt tilbakefall. Senere er viktigste formål å fange opp senskader av behandlingen, psykososiale problemer, skolevansker og liknende.

Kontroll

  • Ved kontroll undersøker legen barnet og gjennomgår sykehistorie, med vurdering av barnets fysiske og psykososiale helse. Det tas lengde, vekt og blodprøver. Blodtrykket måles minst 1 x per halvår.
  • Kontroll av hjertefunksjon med ultralyd gjøres ett år etter avsluttet behandling hos barn som under behandling med antracyklin har fått en oppsamlet dose på mer enn 200 mg/m2. Dersom forholdene er normale gjøres en avsluttende kontroll fem år etter avsluttet behandling. Ved sykdomsfunn må videre kontrollintervall bestemmes av hjertespesialist.

Kontrolltidspunkter

  • Første år etter avsluttet behandling - kontroller hver måned
  • Andre år – kontroller hver 2. måned
  • Tredje år – kontroller hver 3. måned
  • Fjerde og femte år – kontroller hvert halvår

Deretter gjøres årlige kontroller til barnet er 18 år, og overføres til voksenavdeling. Det anbefales at disse pasientene kontrolleres med regelmessige intervaller livet ut.